Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 394, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011

Nguyễn Văn Lịch

Tóm tắt


Bức tranh toàn cảnh nền kinh tế thế giới năm 2010,  trong đó nổi bật ở một số đầu tàu tăng trưởng chậm chạp và bất ổn ở nhiều khu vực, ở các lĩnh vực chủ yếu như tài chính, tiền tệ, điều hành ngân hàng, lao động - việc làm… đã được nêu lên đầy đủ, ấn tượng trong bài viết. Về triển vọng kinh tế thế giới năm 2011, bài viết tập trung ở các vấn đề: đà phục hồi tăng trưởng, nguy cơ mất cân bằng, thiếu bền vững, thất nghiệp mang tính toàn cầu.


Toàn văn: PDF