Phối hợp giữa chính sách thương mại và chính sách công nghiệp: lý thuyết và thực tiễn Việt Nam

  • Từ Thúy Anh

Abstract

Khi chính sách thương mại và chính sách công nghiệp gắn kết với nhau, cùng một hướng thì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế sẽ đạt được sớm hơn. Qua phân tích thực tiễn phối hợp chính sách thương mại và chính sách công nghiệp ở nước ta, bài viết kiến nghị cụ thể về chính sách trong thời gian sắp tới.

Published
2013-06-18
Section
Economic Management