Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 37 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Đào Thị Hằng

Tóm tắt


Việc đào tạo nguồn nhân lực kế toán- kiểm toán hiện nay vẫn chưa đáp ứng
được nhu cầu của thị trường, do đó công tác này cần được nghiên cứu đổi mới cho phù hợp. Mục đích của bài viết nhằm khảo sát thực trạng đào tạo kế toán - kiểm toán tại Trường Đại học Hải Phòng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, trên cơ sở đó có các đánh giá và biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo kế toán - kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.  

Toàn văn: PDF