Quay trở lại chi tiết bài viết TIẾP CẬN ĐỊNH HƯỚNG CDIO TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM TẠI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Tải xuống tải PDF