Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 35 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO NỮ SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Phạm Thị Thu Thảo

Tóm tắt


Giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ sinh trung học phổ thông là một nội dung giáo dục nhân cách toàn diện nhằm chuẩn bị tốt cả về thể chất và tinh thần để các em bước vào đời. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ sinh trung học phổ thông là nội dung cơ bản của bài viết này. Trong bài viết, tác giả trình bày bốn biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ sinh theo quan điểm tiếp cận của người làm công tác xã hội trong trường học.

Toàn văn: PDF