Quay trở lại chi tiết bài viết NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN NHẰM BẢO TỒN, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA ĐỀN CHÒI (XÃ THỤY TRƯỜNG, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH) Tải xuống tải PDF