Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 35 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN NHẰM BẢO TỒN, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA ĐỀN CHÒI (XÃ THỤY TRƯỜNG, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH)

Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Tuấn Huy

Tóm tắt


Đền Chòi từ lâu đã trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng cùng như phản ánh lối tư duy, cách ứng xử của cư dân xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với thiên nhiên, với con người và khát vọng về một cuộc sống bình yên, no đủ. Tuy nhiên, kết quả điều tra khảo sát thực tế của nhóm nghiên cứu cho thấy nhận thức của cộng đồng cư dân xã Thụy Trường về ngôi đền còn nhiều hạn chế và sai lệch. Vì vậy, bài viết hướng đến việc phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và vai trò của cộng đồng cư dân trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền Chòi. 

Toàn văn: PDF