Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng: Chuyên san Giáo dục - Xã hội- Nhân văn, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH PHÂN LOẠI SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Đào Việt Anh

Tóm tắt


TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một kỹ thuật học máy có giám sát để xây dựng một cây quyết định cho hệ thống tuyển sinh của Trường đại học Hải Phòng. Mục tiêu chính là nhằm xây dựng được một mô hình phân loại hiệu quả với khả năng hạn chế lỗi cao và mức chính xác tương đối để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của quá trình tuyển sinh. Điều này có nghĩa rằng công cụ lọc đã cải thiện hiệu suất và hiệu quả của quá trình tuyển sinh. Công cụ phân loại có chức năng lọc các ứng viên ở mức ban đầu để nhân viên tuyển sinh có thể tập trung vào các ứng viên triển vọng cao hơn nhằm đưa ra một lựa chọn tốt hơn. Vì vậy, khối lượng công việc của nhân viên hành chính được giảm bớt đi nhiều nên họ có thể thực hiện công việc lựa chọn tốt hơn.


Toàn văn: PDF