Chi tiết về Tác giả

Bảo Nguyên, Trần

  • S. 11 (2018) - BÀI BÁO
    Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả phân tích vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423