Chi tiết về Tác giả

Văn Kiệp, ThS. Nguyễn

  • S. 4 (2016) - BÀI BÁO
    Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực duyên hải - Trà Vinh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423