Chi tiết về Tác giả

Văn Thắng, ThS. Khổng

 • S. 4 (2016) - BÀI BÁO
  Thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh - Một năm tăng tốc ngoạn mục
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2017) - BÀI BÁO
  Thực trạng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc – Giải pháp để giảm thiểu nhập siêu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2017) - BÀI BÁO
  Thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2017) - BÀI BÁO
  Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách chỉ số PCI và Par index nhằm thu hút đầu tư của doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423