Chi tiết về Tác giả

VĂN THẮNG, ThS. KHỔNG

  • S. 1 (2016) - BÀI BÁO
    Thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423