Chi tiết về Tác giả

HỒNG SƠN, ThS NGUYỄN

  • S. 1 (2016) - BÀI BÁO
    Hội nhập TPP - Những cơ hội và thách thức đối với ngành nông nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423