Chi tiết về Tác giả

Văn Thực, TS. Vũ

  • S. 4 (2016) - BÀI BÁO
    Chống chuyển giá tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423