Chi tiết về Tác giả

Văn Trịnh, PGS.TS. Bùi

  • S. 3 (2016) - BÀI BÁO
    Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phàn nàn của khách hàng sử dụng dịch vụ: trường hợp dịch vụ viễn thông di dộng của Viettel tại địa bàn thành phố Vĩnh Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423