Chi tiết về Tác giả

Văn Thiện, Nguyễn

  • S. 7 (2017) - BÀI BÁO
    Đánh giá hiệu quả của một số loại chất thải làm nguyên liệu trong sản xuất trùn quế
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423