Chi tiết về Tác giả

Anh Thi, Nguyễn

  • S. 10 (2018) - BÀI BÁO
    Đánh giá hoạt lực của cao sen (nelumbo nucifera gaertn) trên vi khuẩn Escherichia coli gây tiêu chảy heo con trong phòng thí nghiệm
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423