Chi tiết về Tác giả

Văn Thắng, Khổng

  • S. 10 (2018) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu quá trình công nghiệp hóa tác động đến biến động dân số - lao động theo địa lý tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 – 2016
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423