Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Minh Triết, Trần Thị Huỳnh Nga, Mai Võ Ngọc Thanh

Tóm tắt


Tỉnh Đồng Tháp có nguồn tài nguyên du lịch phong phú với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, khu du lịch sinh thái,... Bên cạnh đó, nhiều làng nghề được xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các sản phẩm làng nghề đa dạng, độc đáo, có sức hấp dẫn lớn với du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, phát triển du lịch làng nghề sẽ là thế mạnh nổi trội để tỉnh Đồng Tháp đa dạng các sản phẩm du lịch, thu hút thêm nhiều du khách. Tuy nhiên, thế mạnh này vẫn chưa được khai thác đúng mức. Bài viết phân tích tiềm năng và gợi ý giải pháp góp phần phát triển bền vững du lịch làng nghề.

Từ khóa: di sản văn hóa phi vật thể, du lịch làng nghề, phát triển du lịch.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423