Chi tiết về Tác giả

HỒ CÁC DUNG, NGUYỄN

  • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Ô nhiễm của gene kháng thuốc (ARGs) trong bùn bể tự hoại ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF