Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát tác động kháng viêm của một số hợp chất flavonoid phân lập từ cây ngải cứu (artemisia vulgaris asteraceae) trên chuột nhắt trắng

VÕ THỊ THU HÀ

Tóm tắt


    Ngải cứu là một dược liệu rất triển vọng trong việc giảm các triệu chứng viêm. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tác động kháng viêm của một số hợp chất flavonoid phân lập từ cây ngải cứu (Artemisia vulgaris - Asteraceae): NC1(5,7-Dihydroxy-6,3',4'-trimetoxy flavon),NC2 (5,7,3¢-Trihydroxy-6,4¢,5¢-trimetoxy flavon) thuộc nhóm flavonoid nhằm góp phần tạo nguồn nguyên liệu mới từ tự nhiên có tác động trị liệu tốt và ít tác dụng phụ. Đối tượng: NC1 và NC2 được chiết xuất từ cây Ngải cứu(Artemisia vulgaris - Asteraceae). Phương pháp: Tác động kháng viêm được khảo sát theo mô hình gây phù chân chuột bằng carrageenan 1%. Thể tích chân chuột được đo trước khi gây viêm, ba giờ sau khi gây viêm xác định lại độ phù. Lô chứng uống nước cất, lô thử nghiệm uống NC1, NC2 và lô đối chứng uống diclofenac 5mg/kg, theo dõi độ phù trong 6 ngày thử nghiệm. Hai chất khảo sát đều chứng tỏ có tác động kháng viêm. Hiệu quả kháng viêm của hợp chất NC2 thể hiện tác động nhanh hơn, mạnh hơn và tương đối ổn định hơn NC1. Tác động kháng viêm của NC2 bằng 117% so với diclofenac 5mg/kg. Đề tài đã khảo sát được hiệu quả kháng viêm của hai hợp chất NC1 và NC2 phân lập từ cây ngải cứu (Artemisia vulgaris - Asteraceae), đặc biệt cho thấy  NC2 là một chất có nhiều tiềm năng để có thể nghiên cứu và phát triển thành một hợp chất kháng viêm hiệu quả trong tương lai.


Toàn văn: PDF