Chi tiết về Tác giả

Cường, Mai Hùng Công ty Xăng dầu B12

  • S. 9 (2012) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
    Hoạt động quản trị nhân lực trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP