Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bộ Công thương: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết TW4

Thu Trang

Tóm tắt


Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng khai mạc ngày 27/2/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu rõ: Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một Nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, nhất trí cao, cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân”.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP