Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm lợi ích kinh tế lâu dài cho nông dân bị thu hồi đất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phạm Thị Thủy

Tóm tắt


Lâu nay, việc bảo đảm lợi ích kinh tế cho người nông dân bị thu hồi đất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) thường mới chỉ được chú trọng nhiều hơn đến bồi thường bằng tiền. Cho dù, việc bồi thường này đã là hợp lý (trên thực tế thì cũng còn rất nhiều bất cập), thì như vậy vẫn chưa đủ. Bởi, lợi ích kinh tế của người nông dân bị thu hồi đất không chỉ thể hiện ở số tiền họ được bồi thường, mà còn là những điều kiện vật chất cụ thể được tạo ra sau khi thu hồi đất để họ tiếp tục sản xuất kinh doanh ổn định đời sống - đây mới là lợi ích kinh tế lâu dài, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP