Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô phỏng hệ gián đoạn và phương pháp triển khai thực tế áp dụng cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ

Lê Anh Tuấn

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu phương pháp mô phỏng hệ gián đoạn sử dụng để mô phỏng các hệ thống sản xuất và dịch vụ từ đó đưa ra các bước triển khai công việc mô phỏng, các lưu ý chính trong từng bước thực hiện. Các bước triển khai được minh họa bằng một ví dụ, trong đó một hệ thống thực tế được mô phỏng bằng phần mềm để đánh giá hiệu quả các phương pháp điều khiển hệ thống trước khi quyết định ứng dụng vào thực tế.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP