S. 6 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Thư viện cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới khu vực Đồng bằng sông Hồng: thực trạng và một số vấn đề đặt ra Tóm tắt PDF
VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ, NGUYỄN KHÁNH LY 3
Hành vi tránh thông tin Tóm tắt PDF
NGÔ THANH THẢO 10
Tổng quan về KHDL Tóm tắt PDF
NGUYỄN DANH MINH TRÍ 16
Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại Trung tâm Thông tin-Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỒNG MINH 24

NHÌN RA THẾ GIỚI

Một số dự án thư viện phát triển giáo dục trên thế giới PDF
  31

GIỚI THIỆU CƠ QUAN TT-TV

Xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo tại Trung tâm Thông tin-Thư viện trường Đại học Khoa học Huế PDF
NGUYỄN THỊ THU HÀ 35

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2015, định hướng đến năm 2030” PDF
  41

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU.

Sách “Khoa học và công nghệ Việt Nam 2017” PDF
  43
Thực tế Quản lý Dữ liệu Nghiên cứu PDF
  44

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thông tin, thống kê, khoa học và công nghệ PDF
  46
Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 PDF
  47
Hội thảo khoa học “Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người” PDF
  48
Hội thảo “Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0” PDF
  49
Số liệu các bài báo khoa học của các trường đại học Hà Lan được truy cập mở PDF
  50

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU

Tổng mục lục Tạp chí Thông tin và Tư liệu năm 2018 PDF
  51


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP