S. 6 (2017)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Nghiên cứu-Trao đổi Tăng cường áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bằng giải pháp truy cập mở Tóm tắt PDF
PHAN HUY QUẾ 3
Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong hoạt động thư viện điện tử Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN HIỆP, NGUYỄN TẤN CÔNG 11
Lưu chiểu và hoạt động thư viện Tóm tắt PDF
LÊ VĂN VIẾT 18
Hiểu biết của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải về hành vi sao chép xâm phạm quyền tác giả Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG 23

NHÌN RA THẾ GIỚI

Thư viện có thể nắm giữ vai trò trung tâm trong quản lý dữ liệu nghiên cứu PDF
  29

LỊCH SỬ THƯ VIỆN

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc PDF
LÊ THANH HUYỀN 32

GIỚI THIỆU CƠ QUAN TT-TV

Các yếu tố nguồn lực đảm bảo việc triển khai thư viện số tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Tư liệu Khoa giáo Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy PDF
PHẠM THÀNH TRUNG 38

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo tập huấn quốc tế về nghiên cứu và công bố quốc tế R123 PDF
  44
Hội thảo quốc tế “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: bản quyền và giải pháp” PDF
  45
Hội thảo “Xây dựng học liệu mở nội sinh dùng chung trong các thư viện đại học Việt Nam” PDF
  46
Tọa đàm “Nhân lực quản trị thông tin-nhân tố của cách mạng 4.0” PDF
  47
Hội thảo khoa học “Dịch vụ thông tin-thư viện trong xã hội hiện đại” PDF
  49
Xuất bản truy cập mở tại Hà Lan PDF
  50


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP