Tạp chí Y tế Công cộng, S. 37 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ ĐỘNG CƠ ĐỒNG SỬ DỤNG HEROIN VÀ MA TÚY TỔNG HỢP DẠNG AMPHETAMINE TẠI BA THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM

Trần Thị Điệp, Hồ Thị Hiền, Lê Minh Giang

Tóm tắt


     Trong số các nhóm nguy cơ cao sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine (Amphetamine Type Stimulants - ATS) tại Việt Nam, nhóm tiêm chích ma túy (TCMT) sử dụng heroin ở các thành phố lớn cần dược đặc biệt quan tâm. Không giống như heroin, thông tin về sử dụng ATS và các can thiệp về ATS ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Bài viết này trình bày kết quả định tính từ một nghiên cứu lớn được thực hiện tại ba thành phố Hà Nội, Đà Nẩng và thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu: mô tả thực trạng đồng sử dụng heroin và ATS; và phân tích động cơ đồng sử dụng heroin và ATS của nhóm TCMT tại ba thành phố trên. Kết quả: hiện tượng đồng sử dụng ma túy là phổ biến trong nhóm TCMT, trong đó đồng sử dụng heroin và đá là phổ biến hơn cả. Các động cơ khiến họ sử dụng ATS song song với heroin bao gồm: tác dụng chế ngự lẫn nhau của hai nhóm ma túy, ảnh hưởng của bạn bè/nhóm và sử dụng ATS nhằm quản lý kỳ thị. Từ đó, bài viết cũng đưa ra đề xuất về việc thiết kế chương trình can thiệp trong nhóm TCMT cần tích hợp với can thiệp liên quan đến ATS và chú trọng tới tính dễ tổn thương của nhóm TCMT có sử dụng ATS.


Toàn văn: PDF

Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP