Quay trở lại chi tiết bài viết Tỷ lệ nhiễm HIV và hành vi nguy cơ trong nhóm phụ nữ mại dâm từ năm 2011 – 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tải xuống tải PDF