Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá kết quả và hiệu lực 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số tại thành phố Hà Nội Tải xuống tải PDF