T. 5, S. 2 (2007)

Mục lục

Articles

Sự phát sinh phôi của các tế bào sinh dưỡng thực vật Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Thành Hải 133-149
ứng dụng kỹ thuật real - time PCR trong việc xác định nhanh hai đột biến trên gen beta - globin của bệnh nhân có hội chứng thalassemia Tóm tắt PDF
Dương Văn Cường 151-156
Xác định hoạt tính sinh học của interleukin - 2 (IL - 2) tái tổ hợp bằng phép thử sinh học trên tế bào CTLL2 Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thảo 157-161
Tạo phôi cá thể khảm bằng cấy chuyển tế bào Tóm tắt PDF
Thẩm Thị Thu Nga, Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Cường 163-169
Xác định trình tự gen mã hoá cytochrome B của hệ gen ty thể và đánh giá mối quan hệ di truyền của một số loài cá song (Epinephelus spp.) nuôi thả tại các vùng biển Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh 171-178
Tối ưu một số điều kiện nuôi cấy chủng vi sinh vật biển Acinetobacter sp. QN6 sinh tổng hợp protease Tóm tắt PDF
Quyền Đình Thi, Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thảo 187-196
Một số tính chất hoá lý của protease ngoại bào chủng vi sinh vật biển Acinetobacter sp. QN6 Tóm tắt PDF
Quyền Đình Thi, Trần Thị Quỳnh Anh 197-203
Nghiên cứu quy trình tái sinh và hệ thống chuyển gen cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.) của Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Xuân Đồng 217-223
ảnh hưởng của tia gamma lên khả năng tái sinh cây từ mô sẹo lúa chiếu xạ và phân tích phân tử các dòng cây tái sinh Tóm tắt PDF
Lê Thị Bích Thuỷ 225-231
Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu nành bằng chỉ thị phân tử RAPD và SSR Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lang 233-245
Tái sinh cây in vitro qua phôi soma từ lá mầm hạt chưa chín ở cây đậu tương (Glycine max (L.) merrill) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thư 247-253
Tính đa dạng của cấu trúc tập đoàn vi khuẩn trong quá trình xử lý đất nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin ở quy mô nhỏ hiện trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Hữu 255-264


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989