T. 5, S. 1 (2007)

Mục lục

Articles

Promoter và ứng dụng trong công nghệ gen thực vật Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Hiền, Trần Thị Phương Liên 1-18
ứng dụng kỹ thuật real - time PCR để chẩn đoán nhanh cúm A/H5N1 và virus hợp bào đường hô hấp Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Minh 19-24
Biểu hiện gen neuraminidase mã hoá cho phần epitope kháng nguyên (Nae) của virus cúm A/ H5N1 trong tế bào E. coli Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Tân 25-30
Một số tính chất hoá lý của lipase ngoại bào chủng Geotrichum sp. DTQ - 26.3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Sỹ Lê Thanh 31-40
Biểu hiện gen mã hoá lipase (Lipa) từ chủng Bacillus subtilis F Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Thanh 41-46
Tinh sạch sơ bộ và đánh giá tính chất hoá lý của cellulase từ chủng Penicillium sp. DTQ - HK1 Tóm tắt PDF
Trịnh Đình Khá, Nguyễn Sỹ Lê Thanh 47-54
Phân lập và xác định trình tự đoạn điều khiển của gen tổng hợp đường (Rsuc1 - promoter) từ các giống lúa Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Hiền 55-65
ảnh hưởng của sucrose, IBA và điều kiện nuôi cấy lên sự hình thành củ in vitro từ chồi của cây hoa lay ơn (Gladiolus spp.) Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt 67-75
Kết quả sử dụng một số chuỗi gen lục lạp trong nghiên cứu đa dạng di truyền và xuất xứ cây lâm nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Thành 77-83
Tái sinh và bảo quản hạt nhân tạo của cây lan hồ điệp (Phalaenopis amabilis) Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt 85-95
Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzyme ngoại bào của hai chủng nấm men sinh bào tử bắn thuộc chi Bullera Tóm tắt PDF
Đào Thị Lương, Phạm Văn Ty 97-106
Nghiên cứu khả năng làm sạch toluene từ không khí trong phòng bằng tổ hợp thực vật và vi khuẩn Pseudomonas putida TVA8 Tóm tắt PDF
Phạm Tuấn Anh, Willy Vertraete 107-113
Xác định cấu trúc tập đoàn vi khuẩn trong đất nhiễm chất độc hoá học dựa trên phân tích đa hình cấu trúc sợi đơn gen 16S rRNA Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Hữu 123-132


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989