T. 7, S. 3 (2009)

Tập 7, Số 2 (2009)

Mục lục

Articles

Hệ thống vector Adenovirus: Công cụ hữu hiệu dẫn truyền gen kháng nguyên tạo Vaccine thế hệ mới Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hoà 269-283
Sự phân bố các đa hình Nucleotide đơn của nhóm đơn bội O trên nhiễm sắc thể Y ở người Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Tôn 285-294
Đánh giá sự biến điệu trong biểu hiện các gen chuyên biệt của quá trình biệt hoá In Vitro tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết Insulin Tóm tắt PDF
Phạm Văn Phúc 295-306
Đánh giá đặc điểm tế bào sừng người được nuôi cấy In Vitro Tóm tắt PDF
Trần Lê Bảo Hoà 307-312
Biểu hiện Protein huỳnh quang xanh (GFP) trong tế bào động vật có vú nuôi cấy Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Hà, Lê Thị Thu Hiền, Nông Văn Hải 313-318
Biểu hiện kháng nguyên CD25 tái tổ hợp trong vi khuẩn E. Coli Tóm tắt PDF
Lã Thị Huyền 319-324
Quan hệ di truyên và định loại các loài thuộc họ cá Cóc salamandridae (Amphibia: Caudata) ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Quảng Trường 325-333
ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán các bệnh virus xoắn lá và vàng mép lá trên cây dâu tây In Vitro Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt 335-340
Tạo dòng bèo tấm chuyển gen kháng nguyên VP2 và bước đầu thử nghiệm gây đáp ứng miễn dịch trên gà Tóm tắt PDF
Lê Huy Hàm 341-348
Phát triển chỉ thị STS dựa trên các phân đoạn AFLP liên kết với một số tính trạng hình thái rễ trong chọn dòng lúa chịu hạn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Liên 349-355
Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh khối cuả cây sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) nuôi cấy In Vitro và bước đầu phân tích hàm lượng Saponin Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt 357-370
Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn oxy hoá Fe(II), khử NO3- tại một số môi trường sinh thái ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuyền, Đinh Thúy Hằng 371-379
Tách chiết và tinh sạch các Acid béo không bão hoà từ sinh khối vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Lan Anh 381-387
Đặc điểm từ vi khuẩn phân lập từ xử lý sinh học tẩy độc nước thải bị ô nhiễm 2,4,6-trinitrotoluene Tóm tắt PDF
Đặng Thị Cẩm Hà 389-396


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989