Ban biên tập

BTV chính

Ban biên tập, Việt Nam
Vũ Anh Tuấn, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989