Chi tiết về Tác giả

Thùy Linh, ThS. Trần

  • S. 634 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN PHẦN TỬ KIỂM TRA TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
    Tóm tắt  PDF