Chi tiết về Tác giả

Thị Bích Liên, ThS. Nguyễn

  • S. 652 (2017) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF