Chi tiết về Tác giả

THỊ HUYỀN TRANG, ThS. NGUYỄN

  • S. 658 (2017) - KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
    Tóm tắt  PDF