Chi tiết về Tác giả

THỊ HẢI BÌNH, ThS. NGUYỄN

  • S. 658 (2017) - NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
    CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
    Tóm tắt  PDF