Chi tiết về Tác giả

Anh Phê, ThS. Lê

  • S. 644 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    KHƠI THÔNG NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF