Chi tiết về Tác giả

Thị Ngọc Ánh, ThS. Hoàng

  • S. 632 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
    Tóm tắt  PDF