Chi tiết về Tác giả

THỊ THU THUỶ, ThS. CHU Đại học Thăng Long

  • S. 616 (2015) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    TÁC ĐỘNG CỦA TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI VÀ THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU
    Tóm tắt  PDF