Chi tiết về Tác giả

Thị Quỳnh Liên, ThS. Đường

  • S. 628 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: THỰC TIỄN TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ
    Tóm tắt  PDF