Chi tiết về Tác giả

Hạnh Ngân, ThS. Đào

  • S. 644 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF