Chi tiết về Tác giả

THỊ NGỌC HÂN, TS. TRẦN

  • S. 658 (2017) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TRONG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF