Chi tiết về Tác giả

Thùy Vinh, TS. Nguyễn Thị

  • S. 630 (2016) - KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ DỰ BÁO CHO VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF