Chi tiết về Tác giả

THỊ HIỀN, TS. NGUYỄN

  • S. 658 (2017) - NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
    Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 662 (2017) - GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
    HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TIẾP CẬN HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
    Tóm tắt  PDF