Chi tiết về Tác giả

Thị Bích Ngọc, TS. Chu

  • S. 644 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    ỨNG DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT CỦA CÁC NGÀNH VẬN TẢI
    Tóm tắt  PDF