Chi tiết về Tác giả

Thị Minh Châu, Lý

  • S. 656 (2017) - CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
    CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐÀO TẠO TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
    Tóm tắt  PDF