Chi tiết về Tác giả

Bảo Khánh, Lê

  • S. 658 (2017) - NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
    Ngành Tài chính: đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin
    Tóm tắt  PDF