Tạp chí Tài chính, S. 644 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT CỦA CÁC NGÀNH VẬN TẢI

TS. Chu Thị Bích Ngọc

Tóm tắt


Vận tải đóng vai trò trọng yếu trong việc bảo đảm quá trình tái sản xuất của các ngành khác và của cả nền kinh tế. Bởi vậy, việc ứng dụng bảng cân đối liên ngành (bảng I - O) trong phân tích mối liên kết của các ngành vận tải nhằm chỉ ra được sự phụ thuộc của đầu ra nền kinh tế tới nhu cầu sử dụng cuối cùng và các yếu tố đầu vào chính được dùng cho sản xuất có vai trò rất quan trọng. 

Toàn văn: PDF